Lekplatser

Vi bygger, underhåller och besiktar era lekplatser …

Fastighetsservice

Vi hjälper er med all typ av fastighetsservice …

LEnnartsson:s EL

Vi har elektriker med lång erfarenhet och hög kompetens …

OM OSS

K
VALITETSPOLICY
LEnnarssons EL och Fastighetsservice AB verksamhet är inriktad på att vara ett komplett serviceföretag med inriktning på fastighetsservice och elinstallationer.

Våra tjänster och installationer skall vara av så hög kvalité att kundens uppställda mål och förväntningar uppfylls.

Detta skall ske genom hög kompetens, effektiv organisation, personligt ansvar samt att vi är lyhörda för våra kunders krav och behov.

Det är för oss en självklarhet att uppfylla lagar och krav samt att skapa nära och långsiktiga relationer med våra kunder. Vi skall ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete och därmed utveckla och förbättra våra tjänster.

Levererad vara och tjänst skall vara klar enligt avtalad tidsplan, till rätt kvalitet med minimal miljöbelastning.

Kvalitetssystemets mål är att uppfylla krav enligt ISO 9001.

M
ILJÖPOLICY
LEnnartssons EL och Fastighetsservice AB skall erbjuda installationslösningar och tjänster som uppfyller kundens och samhällets miljökrav, och som fortlöpande skall utvecklas för minskad energiförbrukning och miljöbelastning.

Detta uppnår LEnnartssons EL och Fastighetsservice AB genom att:

Alla medarbetare utbildas och motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt

Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål

Verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster

Betrakta lagar och andra myndighetskrav som minimikrav

Kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom miljöområdet

Förbättra maskinpark och bilar för att minska utsläpp från transporter

Följa kommunens regler vid sortering och återvinning av avfall